personal name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

personal name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm personal name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của personal name.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • personal name

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tên cá nhân