personal tax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

personal tax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm personal tax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của personal tax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • personal tax

    * kinh tế

    thuế cá nhân

    thuế trực tiếp