personal time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

personal time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm personal time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của personal time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • personal time

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thời gian cá nhân

    thời gian riêng