personal file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

personal file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm personal file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của personal file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • personal file

    * kinh tế

    hồ sơ cá nhân