parking place nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking place nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking place giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking place.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking place

    * kỹ thuật

    bãi đỗ xe

    xây dựng:

    nơi đỗ xe