parking brake device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking brake device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking brake device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking brake device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking brake device

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thiết bị hãm khi dừng xe