parking lights nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking lights nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking lights giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking lights.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking lights

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đèn ngừng xe