parking-ticket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking-ticket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking-ticket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking-ticket.

Từ điển Anh Việt

  • parking-ticket

    * danh từ

    phiếu phạt đỗ xe