parking heater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking heater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking heater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking heater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking heater

    * kỹ thuật

    ô tô:

    hệ thống sưởi khi đỗ