parking effort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking effort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking effort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking effort.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking effort

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sức thắng