parking brake lever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking brake lever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking brake lever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking brake lever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking brake lever

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cần đẩy guốc phanh