parking brake lever strut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking brake lever strut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking brake lever strut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking brake lever strut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking brake lever strut

    * kỹ thuật

    ô tô:

    thanh đẩy guốc phanh