parking apron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking apron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking apron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking apron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking apron

    * kỹ thuật

    bãi đỗ xe

    xây dựng:

    thềm đỗ máy bay