parking down test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parking down test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parking down test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parking down test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parking down test

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chịu được của thắng

    việc thử sức