mixed ware nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed ware nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed ware giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed ware.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixed ware

    * kỹ thuật

    đồ vật hỗn hợp

    sản phẩm hỗn hợp