mixed number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixed number

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hỗn số

    số hỗn hợp