mixed joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mixed joint

  * kỹ thuật

  y học:

  khớp hỗn hợp

  xây dựng:

  mối nối hỗn hợp