mixed light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixed light

    * kỹ thuật

    vật lý:

    ánh sáng hỗn hợp