mixed hybrid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed hybrid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed hybrid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed hybrid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixed hybrid

    * kỹ thuật

    nhiên liệu hỗn hợp