mixed crystal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed crystal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed crystal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed crystal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixed crystal

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tinh thể hỗn hợp