mixed juice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed juice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed juice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed juice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixed juice

    * kinh tế

    nước ép hỗn hợp