mixed styles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed styles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed styles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed styles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixed styles

    * kỹ thuật

    bộ chữ hỗn hợp

    kiểu chữ hỗn hợp

    kiểu dáng chữ hỗn hợp