mixed train nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed train nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed train giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed train.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixed train

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tàu hỗn hợp