mixed gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixed gas

    * kỹ thuật

    khí hỗn hợp