mixed dyes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed dyes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed dyes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed dyes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixed dyes

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất màu pha trộn