mixed media nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed media nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed media giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed media.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixed media

    * kinh tế

    phương tiện truyền thông hỗn hợp