mixed good nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed good nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed good giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed good.

Từ điển Anh Việt

  • Mixed good

    (Econ) Hàng hoá hỗn hợp.

    + Là loại hàng hoá mà lợi ích có được từ việc tiêu dùng nó không chỉ thuộc về một cá nhân mà còn được san sẻ cho nhiều người.