mixed process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixed process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixed process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixed process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixed process

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quá trình hỗn hợp