inverted welding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted welding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted welding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted welding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted welding

    * kỹ thuật

    sự hàn mối ngửa

    sự hàn ngửa