inverted t-beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted t-beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted t-beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted t-beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted t-beam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    Dầm chữ T ngược

    dầm chữ T lật ngược