inverted snobbery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted snobbery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted snobbery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted snobbery.

Từ điển Anh Việt

  • inverted snobbery

    * danh từ

    cách xử sự của người muốn chứng minh rằng mình không phải thuộc loại trưởng giả học làm sang