inverted l antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted l antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted l antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted l antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted l antenna

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ăng ten L đảo