inverted cornu spiral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted cornu spiral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted cornu spiral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted cornu spiral.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted cornu spiral

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường xoắn ốc Cornu ngược