inverted cone antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted cone antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted cone antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted cone antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted cone antenna

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ăng ten hình nón lật ngược

    dây trời hình nón lật ngược