inverted taper spigot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted taper spigot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted taper spigot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted taper spigot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted taper spigot

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ngõng trục côn ngược