inverted structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted structure

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cấu trúc đảo