inverted access nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted access nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted access giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted access.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted access

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự truy cập ngược