inverted hang nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted hang nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted hang giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted hang.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • inverted hang

    a hang performed on the rings with the body upside down

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).