inverted talon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted talon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted talon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted talon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted talon

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường viền chân cuộn