inverted t section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted t section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted t section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted t section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted t section

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    Mặt cắt chữ T ngược