inverted plug cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted plug cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted plug cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted plug cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted plug cock

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vòi có nút vặn ngược