inverted filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted filter

    * kỹ thuật

    lớp lọc ngược