inverted vee slide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted vee slide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted vee slide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted vee slide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted vee slide

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đường dẫn trượt chữ V

    đường dẫn trượt lăng trụ