inverted vault nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted vault nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted vault giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted vault.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted vault

    * kỹ thuật

    vòm ngược