inverted siphon chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted siphon chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted siphon chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted siphon chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted siphon chamber

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giếng (cống) luồn