inverted sugar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted sugar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted sugar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted sugar.

Từ điển Anh Việt

 • inverted sugar

  /in'və:tid'ʃugə/

  * danh từ

  (hoá học) đường nghịch chuyển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inverted sugar

  * kinh tế

  đường chuyển hóa

  đường khử