inverted fat slab foundation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inverted fat slab foundation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inverted fat slab foundation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inverted fat slab foundation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inverted fat slab foundation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    móng kiểu sàn nấm lật ngược