internet selective polling (isp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internet selective polling (isp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internet selective polling (isp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internet selective polling (isp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internet selective polling (isp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hỏi tuần tự Internet có chọn lọc