inclined winze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined winze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined winze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined winze.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined winze

    * kỹ thuật

    lò thượng

    xây dựng:

    đường tời nghiêng