inclined apron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined apron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined apron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined apron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined apron

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sân giảm sức dốc xuống